Fondo cabecera Concello de Baralla
Inicio » Sede Electrónica » Urbanismo » Aviso legal

Aviso legal

PROTECCIÓN DE DATOS PÁXINA WEB: www.concellobaralla.esA visita a este Website non supón que o usuario este obrigado a facilitar ningunha información sobre si mesmo. No caso de facilitar o usuario algunha información de carácter persoal, os datos recollidos neste website serán empregados ca finalidade, na forma e cas limitacións e dereitos que se recollen na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, na súa redacción dada pola Lei 62/2003, do 30 de decembro. Os datos facilitados polos usuarios serán incorporados os ficheiros de carácter persoal dos que é responsable o CONCELLO DE BARALLA que cumprirá ca súa obriga de notificar previamente na Axencia de Protección de Datos, a creación dos ficheiros de carácter persoal e así mesmo comunicará á citada Axencia os cambios que se produzan na finalidade do ficheiro automatizado, no seu responsable e na dirección da súa ubicación. O Rexistro Xeral de Protección de Datos inscribirá os ficheiros, informándolle ó responsable do CONCELLO DE BARALLA, que as notificacións se axustan os requisitos esixibles.Así mesmo o responsable, o CONCELLO DE BARALLA, adoptará tódalas Medidas de Seguridade en relación cos ficheiros e cos datos tratados neles, de acordo co previsto na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal.Os usuarios que faciliten datos de carácter persoal, consisten inequivocamente a incorporación dos seus datos nos ficheiros, que conteñan datos de carácter persoal, dos que é responsable o CONCELLO DE BARALLA, así como o tratamento informatizado ou non dos mesmos co fin de que poidan ser empregados polo CONCELLO DE BARALLA, ca finalidade operativa e de actividades propias do seu obxeto social, autorizando expresamente ó CONCELLO DE BARALLA, para a extracción e almacenamento dos datos ó obxeto de adecuar as súas ofertas ó perfil particular do CONCELLO DE BARALLA, poderá conservar os seus datos una vez finalizada toda a relación co usuario para o cumprimento das obrigas legais.O CONCELLO DE BARALLA, procederá á cancelación dos datos recollidos cando deixen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que foron recadados o rexistrados. No caso de que os datos recollidos sexan empregados para unha finalidade distinta para a que foron recadados o recollidos requirirase o consentimento previo dos interesados. O CONCELLO DE BARALLA, adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para garanti-la seguridade e integridade dos datos, así coma para evitar a súa alteración, perdida, tratamento ou accesos non autorizados.Os usuarios que faciliten os seus datos de carácter persoal, prestan o seu consentimento expreso para que poidan ser comunicados para a súa utilización ó CONCELLO DE BARALLA, para a realización de actividades propias de seu obxeto social. Os usuarios que faciliten datos de carácter persoal quedan informados que dita comunicación prodúcese no mesmo momento no que facilitan os datos ó CONCELLO DE BARALLA.Os usuarios nos que os seus datos sexan obxeto de tratamento poderán exercitar gratuitamente os seus dereitos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación dos seus datos y revocación da súa autorización sen efectos retroactivos nos termos especificados na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, conforme ó procedemento legalmente establecido. Estes dereitos poderán ser exercitados dirixindo unha comunicación por escrito ó CONCELLO DE BARALLA, sito na C/ EVARISTO CORREA CALDERÓN, 48 .- 27680.- BARALLA.- LUGO, correo: CONCELLOBARALLA@terra.es.No intres de proceder á recollida dos datos indicarase o carácter voluntario u obrigatorio dos datos obxeto da recollida. A negativa a proporcionar os datos calificados obrigatorios suporá a non prestación ou á imposibilidade de acceder ó servizo para os que eran solicitados. Así mesmo, poderán facilitarse datos de modo voluntario co obxeto de que poidan prestarse de modo más óptimo os servizos ofertados.No caso de que os usuarios deste Website deberan facilitar a súa dirección de correo electrónico para acceder algúns dos servizos ofertados poderán manifestar que non desexan recibir ningún tipo de comunicación do CONCELLO DE BARALLA, que puidera enviar sempre que non este ligada estritamente á finalidade para a que se solicitou o servizo. O CONCELLO DE BARALLA, poñerá a disposición dos usuarios que se inscribiron nalgún tipo de lista de correo dentro desta Website os mecanismos axeitados para darse de baixa da mesma.

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Baralla
Concello de Baralla
Avenida de Evaristo Correa Calderón N°48 – 27680 Baralla - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 363 303